Stopnie wojskowe

W Królewskiej Marynarce Wojennej obywatele Królestwa mogą zajmować 11 z 12 stopni wojskowych. Stopień marynarza jest przeznaczony dla mieszkańców wirtualnych. Pozostałe stopnie wojskowe można zajmować po wykazaniu się odpowiednio długą służbą i zasługami na rzecz Królewskiej Marynarki Wojennej. O awansowaniu decyduje każdorazowo Marszałek Armii Królewskiej – z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego danego marynarza. Stopnie wojskowe nadaje się w imieniu Króla, a do grona admirałów dołącza się oficerów dodatkowo za zgodą Jego Królewskiej Mości. Potwierdzeniem otrzymania stopnia wojskowego jest patent – zarówno dla podoficerów jak i oficerów. Poniżej pokazano wzory dystynkcji wojskowych KMW.